Nummer

Ordningstal

första
andra
tredje
fjärde
femte
sjätte
sjunde
åttonde
nionde
tionde
elfte
tolfte
trettonde
fjortonde
femtonde
sextonde
sjuttonde
artonde
nittonde
tjugonde
tjugoförsta
tjugoandra
tjugotredje