Nummer

Lär dig siffror på holländska.

Grundtal

nulnoll
éénett
tweetvå
drietre
vierfyra
vijffem
zessex
zevensju
achtåtta
negennio
tientio
elfelva
twaalftolv
dertientretton
veertienfjorton
vijftienfemton
zestiensexton
zeventiensjutton
achttienarton
negentiennitton
twintigtjugo
éénentwintigtjugoett
tweeëntwintigtjugotvå
drieëntwintigtjugotre
dertigtrettio
vertigfyrtio
vijftigfemtio
zestigsextio
zeventigsjuttio
tachtigåttio
negentignittio
honderdetthundra
tweehonderdtvåhundra
driehonderdtrehundra
duizendettusen
tweeduizendtvåtusen
drieduizendtretusen
miljoenen miljon
biljoenen miljard

Ordningstal

eersteförsta
tweedeandra
derdetredje
vierdefjärde
vijfdefemte
zesdesjätte
zevendesjunde
achtseåttonde
negendenionde
tiendetionde
elfdeelfte
twaalfdetolfte
dertiendetrettonde
veertiendefjortonde
vijftiendefemtonde
zestiendesextonde
zeventiendesjuttonde
achttiendeartonde
negentiendenittonde
twintigstetjugonde
dertigstetrettionde
veertigstefyrtionde
vijftigstefemtionde
zestigstesextionde
zeventigstesjuttionde
tachtigsteåttionde
negentigstenittionde
honderdstehundrade