Utbildning

Här är några utbildningsrelaterade ord på engelska.

Olika slags läroinrättningar

school skola
nursery school förskola
primary school 6-årig grundskola
secondary school grundskola och gymnasium
state school statlig skola
private school eller independent school privat skola
boarding school internatskola
sixth-form college ung. studieförberedande gymnasium
technical college ung. yrkesinriktat gymnasium
vocational college ung. yrkesgymnasium
art college ung. konsthögskola
teacher training college ung. lärarhögskola
university universitet

Skolan

classroom klassrum
desk kateder
blackboard svart tavla
whiteboard whiteboard
chalk krita
marker pen eller marker whiteboard-penna
pen penna
pencil blyertspenna
exercise book övningsbok
lesson lektion
homework läxa
test test
term termin
half term mitterminslov
class klasslektion
reading läsning
writing skrivning
arithmetic räkning
spelling stavning
to read att läsa
to write att skriva
to spell att stava
to teach att undervisa
head teacher rektor
headmaster rektor
headmistress rekotr
teacher lärare
pupil elev
head boy ung. officell elevrepresentant (manlig)
head girl ung. officiell elevrepresentant (kvinnlig)
prefect ung ordningsman (-kvinna)
school governor eller governor skolstyrelsemedlem
register förteckning
assembly morgonsamling
break lov
school holidays skollov
school meals skolmåltider
school dinners skolluncher

Inrättningar

computer room datorsal
cloakroom kapprum
changing room omklädningsrum
gym (förkortning av gymnasium) gym
playground skolgård
library bibliotek
lecture hall föreläsningssal
laboratory (ofta förkortat till lab) laboratorium
language lab (förkortning av language laboratory) språklaboratorium
hall of residence studenthem
locker skåp
playing field lekplats/idrottsplan/bollplan
sports hall sporthall

Universitetet

professor professor
lecturer ung. universitetslektor
researcher forskare
research forskning
undergraduate student (med avsikt att ta en bachelorexamen)
graduate akademiker med examen
post-graduate eller post-graduate student student på avancerad nivå eller forskarvinå
Masters student masterstudent
PhD student doktorand
Master's degree masterexamen
Bachelor's degree bachelorexamen
degree examen
thesis avhandling
dissertation avhandling
lecture föreläsning
debate debatt
higher education högre utbildning
semester termin
student loan studielån
student union studentkår
tuition fees kursavgift/skolavgift
university campus universitetsområde

Andra relaterade ord

exam (förkortning av examination) tenta
to sit an exam att skriva en tenta
essay eller paper uppsats
to fail an exam att få underkänt på en tenta
to pass an exam att klara en tenta
to study att studera
to learn att lära sig
to revise att läsa på
student student
curriculum kursplan
course kurs
subject ämne
grade betyg
mark betyg
exam results provresultat
qualification examen/utbildning/behörighet
certificate betyg/diplom
attendance närvaro
calculator miniräknare
projector projektor
textbook lärobok
question fråga
answer svar
mistake eller error fel
right eller correct rätt
wrong fel
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play