Former och matematiska termer

Lär dig de engelska orden för de vanligaste formerna och matematiska termerna, samt hur man uttrycker bråken.

Matematiska termer

addition addition
subtraction subraktion
multiplication multiplikation
division division
to add att addera
to subtract eller to take away att subtrahera
to multiply att multiplicera
to divide att dividera
to calculate att beräkna
total summa
arithmetic räkning
algebra algebra
geometry geometri
calculus kalkyl
statistics statistik
integer heltal
even number jämnt tal
odd number udda tal
prime number primtal
fraction bråk
decimal decimal
decimal point decimalkomma
percent procent
percentage andel
theorem teorem
proof bevis
problem problem
solution lösning
formula formel
equation ekvation
graph graf
axis axel
average medelvärde
correlation korrelation
probability sannolikhet
dimensions dimensioner
area area
circumference omkrets
diameter diameter
radius radie
length längd
height höjd
width bredd
perimeter omkrets
angle vinkel
right angle rätvinkel
line linje
straight line rät linje
curve kurva
parallel parallell
tangent tangent
volume volym

Former

circle cirkel
triangle triangel
square kvadrat
rectangle rektangel
pentagon pentagon
hexagon hexagon
octagon oktagon
oval oval
star stjärna
polygon polygon
cone kon
cube kub
cylinder cylinder
pyramid pyramid
sphere sfär

Bråk

1⁄2 en halv
1⁄3 en tredjedel
1⁄4 en fjärdedel
1⁄5 en femtedel
1⁄6 en sjättedel
2⁄3 två tredjedelar
3⁄4 tre fjärdedelar
1⁄8 en åttondel
1⁄10 en tiondel
1⁄100 en hundradel
en och en fjärdedel
en och en halv
en och tre fjärdedel
två och en fjärdedel
två och en halv
två och tre fjärdedelar
tre och en fjärdedel
tre och en halv
tre och tre fjärdedelar

Läsa summor

plus plus
minus minus
times eller multiplied by gånger
divided by delat med
squared upphöjt till (^2)
cubed upphöjt till (^3)
square root kvadratrot
equals är lika med
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play