Nummer

Lär dig siffror på danska.

Grundtal

nulnoll
en / etett
totvå
tretre
firefyra
femfem
sekssex
syvsju
otteåtta
ninio
titio
elleveelva
tolvtolv
trettentretton
fjortenfjorton
femtenfemton
sekstensexton
syttensjutton
attenarton
nittennitton
tyvetjugo
enogtyvetjugoett
toogtyvetjugotvå
treogtyvetjugotre
fireogtyvetjugofyra
femogtyvetjugofem
seksogtyvetjugosex
syvogtyvetjugosju
otteogtyvetjugoåtta
niogtyvetjugonio
tredivetrettio
enogtredivetrettioett
toogtredivetrettiotvå
treogtredivetrettiotre
fireogtredivetrettiofyra
femogtredivetrettiofem
seksogtredivetrettiosex
syvogtredivetrettiosju
otteogtredivetrettioåtta
niogtredivetrettionio
fyrrefyrtio
enogfyrrefyrtioett
toogfyrrefyrtiotvå
treogfyrrefyrtiotre
halvtredsfemtio
tressextio
halvfjerdssjuttio
firsåttio
halvfemsnittio
hundrede eller et hundredeetthundra
hundrede og et eller et hundrede og etetthundraett
to hundredetvåhundra
tre hundredetrehundra
et tusindettusen
to tusindtvåtusen
tre tusindtretusen
en millionen miljon
en milliarden miljard

Repetitioner

en gangen gång
to gangetvå gånger
tre gangetre gånger
fire gangefyra gånger
fem gangefem gånger

Ordningstal

førsteförsta
andenandra
tredjetredje
fjerdefjärde
femtefemte
sjettesjätte
syvendesjunde
ottendeåttonde
niendenionde
tiendetionde
elvteelfte
tolvtetolfte
trettendetrettonde
fjortendefjortonde
femtendefemtonde
sekstendesextonde
syttendesjuttonde
attendeartonde
nittendenittonde
tyvendetjugonde
enogtyvendetjugoförsta
toogtyvendetjugoandra
treogtyvendetjugotredje
tredivtetrettionde
fyrrendefyrtionde
halvtredsendefemtionde
tresendesextionde
halvfjerdsendesjuttionde
firsendeåttionde
halvfemsendenittionde
hundredendehundrade

Andra användbara ord

omkring eller omtrentungefär
over eller mere endöver
under eller mindre endunder

Exempel

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga danska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter